İhtiyacınızı biliyor ve size özel çözümler sunuyoruz... Alanında uzman profesyonellerden oluşan ekiplerimiz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal şirketlerin sektörel bazda risk profillerini anlayıp bu şirketlerin lokal ve global piyasalardan sigorta ihtiyaçlarını sağlamayı amaçlar.

Ürünlerimiz nedir?

İnşaat ve Montaj all risk sigortaları, inşaat veya bir montaj sırasında, inşaata ya da montajı yapılan bir makinaya gelebilecek ve poliçe genel şartlarında istisna edilmeyen ve önceden bilinmeyen, ani ve beklenmedik her türlü hasar için teminat sağlayan bir sigorta türdür.

İnşaat All Risks ve Montaj All Risks Sigortalarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus; birkaç müteahhide ihale edilen büyük projeler için, sigorta sorumluluğunu her müteahhidin kendisine bırakılmasının uygulamada yarattığı çok ciddi sorunlardır. Bu nedenle bu tür projelerde sigortanın, işin başından sonuna kadar tek bir poliçe ile mal sahibi idare tarafından yaptırılması ve poliçeye karşılık gelen sigorta ücretinin her müteahhidin kendi bölümüne isabet eden kısmının aylık hak edişlerden kesilmesi önerilmektedir. Tarafımızca önerilen, bu hususun proje ile ilgili sözleşme içerisinde yer almasıdır.

İnşaat ve Montaj All Risks Sigortaları yıllık olmayıp, sözleşme konusu işler için yer teslim tarihi ile geçici kabul tarihleri arasını kapsar.

Elektronik Cihaz sigortaları, nakliyesi, montajı ve her türlü testleri bittikten sonra çalışır halde olan elektornik cihazlar için all risk teminatı sağlayan bir poliçedir. İstenildiği takdirde Deprem ve grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm, ek teminatları ile genişletilebilmektedir. Makina kırılması poliçelerinden farklı olarak, elektronik cihaz poliçeleri için, sigortalanacak cihaza yangın sigortası yaptırma durumu bulunmamakta, tam tersine mükerrer prim ödenmesinin önüne geçmek için işletmenin yangın ve ek teminatları ile hırsızlık için mevcut poliçeleri var ise elektronik cihaz poliçesi kapsamına alınacak cihazların bedelinin bu poliçelerden düşülmesi gerekir.

Elektronik cihaz ve Makina Kırılıması poliçelerinde bedel bildirirken, cihazların eskime payı düşülmeden yeni ikame bedel esası ile bildirilmesi önemlidir.

Makine Kırılması Sigortası'nın amacı, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı makineyi sigortalamak olup nakliyesi, montajı ve her türlü testleri bittikten sonra çalışır halde olan ve üretimde kullanılan tüm makineler için yapılabilmektedir.

Makine Kırılması Sigortası ancak Yangın Sigortası Teminatı verilmiş makinelere yapılmaktadır. Bu iki poliçe teminatları bakımından birbirini tamamlayan poliçelerdir. İhtiyaç duyulması durumunda makineler için Hırsızlık Teminatı da alınabilir.

İş makinelerinin riziko mahalinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, sigorta konusu inşaat / montaj işinin yapılması ile ilgili olarak poliçe genel ve özel şartları kapsamına giren risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek zarar ve ziyanları teminat altına alır.

GLOBAL NETWORKÜMÜZ