KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Integra Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmıştır.  Kişisel verilerileriniz, Integra Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından, KVKK kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

Sizlerden Kanun hükümlerine uygun bir şekilde elde edilmiş veriler; sigorta ve reasürans hizmetlerinin verilmesi, sigorta poliçelerinin hazırlanması, tahsilat prosedürünün yürütülmesi, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel veriler; sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

1-Kişisel Veri İşleme Toplama Yöntem, Amaç ve İlkeleri

Şirketimiz, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri mevzuata uygun bir şekilde işleyecektir. Şirketimiz, veri işleme faaliyeti gerçekleştirilirken Kanunda yer verilen ilke, amaç ve usullere uygun hareket edecektir. 

Integra Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK hükümlerine ek olarak ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Sağlık sigortalarının akdi için sigortalıların sağlık verileri sözleşme amacı doğrultusunda, açık rıza ile ya da Kurul tarafından belirlenen istisnalar kapsamında toplandıkları amaç için işlenmektedir.    

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, telefon, e-posta, çağrı merkezi veya diğer sözlü, elektronik veya yazılı ortamlar kanalıyla toplanabilecektir. Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Integra Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş, mevzuat ve düzenleyeceği politika metnine uygun hareket edecektir. Şirketimiz faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, aşağıdakilerden bir veya birkaçını içerebilir:

Ofis notları, poliçe kayıtları (isim, soyisim, meslek, sağlık bilgileri, kredi kart bilgileri), fatura kayıtları, sigorta kayıtları ve diğer sigorta hizmeti sunucuları tarafından gönderilen kayıtlar da dahil olmak üzere tüm resmi kayıtlar.

2- Kişisel Verilerin Aktarılması

Integra Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara mevzuata uygun bir şekilde; sözlü veya yazılı olarak Sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi ve daha iyi bir teklif alınabilmesi amacıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında mukim sigorta ve reasürans şirketlerine, devlet makamları ile resmi kurum ve kuruluşlarına, Integra’nın sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı gerçek veya tüzel kişilere, ailenize, sigorta şirketinize veya bunların çalışanlarına, temsilcilerine ve/veya onlar adına hizmet eden yurt içinde veya yurt dışında mukim herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kişi / organizasyon, çalışanları, temsilcileri ve kendileri veya onların adına hizmet eden herhangi bir kişi, poliçe kayıtlarınızla ilgili herhangi bir bilgiyi, bunlarla sınırlı olmamak üzere; kurum değişikliği, yurt dışına transfer, bireysel istek, sigorta amaçlı, yasal soruşturma ve………amaçlarıyla isteyebilir.

3- KVKK m.11 Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurarak kişi kendisine ve/veya yasal vasisi olduğu kişiye ait kişisel verilerin;

– İşlenip işlenmediğini öğrenme,

– İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Yasal mevzuat uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sebebiyle aleyhe çıkabilecek bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, ilgili kişi, yukarıda yer alan amaçlarla yapacağı başvurularını yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Integra Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’ye iletebilecektir. İlgili kişi, Integra Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Cengiz Topel Caddesi, Le Meridien Plaza, No:39 Kat:3 Etiler – Beşiktaş 34337  İstanbul-Türkiye adresine, kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat başvurabilir veya kvkk@integrabroker.com e- posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak talebinizi iletebilecektir.

İlgili kişinin yazılı başvurusunda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep konusunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olunması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir. İlgili kişi tarafından yapılacak başvurularda kullanılabilecek “Başvuru Formu”na buradan ulaşabilirsiniz.